سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/publications Wed, 12 May 2021 12:38:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:38:24 GMT انتشارات 60 هنر و دقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1506/هنر-دقت تاليف: مايكل اوپيتس / احمد الستي ترجمه:محمد همتي ]]> انتشارات Tue, 15 Dec 2015 14:01:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1506/هنر-دقت