سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbibeynolmelal Wed, 12 May 2021 13:30:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:30:42 GMT بخش جنبی بین الملل 60 اجرای کمدی شوخی نیست http://www.irandocfest.ir/fa/news/4548/اجرای-کمدی-شوخی-نیست 80'/ سوییس/ 2016 ]]> بخش جنبی بین الملل Tue, 29 Jan 2019 09:39:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4548/اجرای-کمدی-شوخی-نیست همه چیز در خانه، قدرت در دست مردم؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4542/همه-چیز-خانه-قدرت-دست-مردم 90'/ دانمارک/2017 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:51:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4542/همه-چیز-خانه-قدرت-دست-مردم ماموریت تجاوز، ابزاری جنگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4541/ماموریت-تجاوز-ابزاری-جنگی 24'/ دانمارک/2014 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:49:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4541/ماموریت-تجاوز-ابزاری-جنگی دوران "بیگ " http://www.irandocfest.ir/fa/news/4540/دوران-بیگ 80'/ دانمارک/2017 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:45:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4540/دوران-بیگ در انتظار خورشید http://www.irandocfest.ir/fa/news/4539/انتظار-خورشید 90'/ دانمارک/2017 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:43:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4539/انتظار-خورشید بی نظمی طبیعی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4538/بی-نظمی-طبیعی 98'/ دانمارک/2015 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:41:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4538/بی-نظمی-طبیعی آماتورها در فضا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4537/آماتورها-فضا 90'/ دانمارک/2016 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:39:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4537/آماتورها-فضا 1989 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4536/1989 90'/ دانمارک/2014 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:37:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4536/1989 همچون درون یک آینه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4535/همچون-درون-یک-آینه 14'/ چین/2017 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:31:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4535/همچون-درون-یک-آینه مامان سرهنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4534/مامان-سرهنگ 72'/ فراسه_کونگو/2017 ]]> بخش جنبی بین الملل Sun, 27 Jan 2019 07:30:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4534/مامان-سرهنگ