سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press/book5 Wed, 12 May 2021 13:10:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:10:34 GMT کتاب 60 اقتباس در سینما http://www.irandocfest.ir/fa/news/6162/اقتباس-سینما محمد علی فرشته حکمت ]]> کتاب Sat, 20 Jul 2019 10:09:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6162/اقتباس-سینما