سینما حقیقت 23 آذر 1397 ساعت 23:59 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/4044/1/گزارش-تصویری-ششمین-روز-جشنواره -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری ششمین روز جشنواره -------------------------------------------------- متن :