سینما حقیقت 4 اسفند 1397 ساعت 10:09 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- عنوان : جوایز هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن : تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 12ميليون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و 10ميليون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند نيمه بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8 ملیون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 6ميليون تومان به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8ميليون تومان به بهترين پژوهشگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تدوينگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تصويربردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين صدابردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن جوايز مسابقه بين الملل کوتاه و نیمه بلند جایزه ویژه هیئت داوران بهترين فيلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هزار دلار جایزه ویژه هیئت داوران بهترين فيلم مستند نیمهبلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هزار دلار بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه هزار دلار بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه هزار دلار جوايز مسابقه بين الملل مستند بلند: بخش فیلم مستند بلندجایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 2هزار دلار بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5 هزار دلار جایزه شهید آوینی فیلم کوتاه: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 6 ملیون تومان در بخش های مستند بلند و نیمه بلند: بهترین کارگردان: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 8 ملیون تومان جایزه بخش ویژه دبیر جشنواره در بخش شهید آوینی: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 6ملیون تومان بخش صنایع دستی: بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه اول : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان بخش مستند شهر: جایزه بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه بهترین کارگردانی : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 6 ملیون تومان جایزه بهترین فیلم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 7 ملیون تومان