سینما حقیقت 30 آذر 1399 ساعت 17:04 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8272/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- نشریه روز ششم عنوان : چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن : دریافت نشریه شماره شش