مسابقه ملی (مستند پرتره)
 
 
یک زندگی تا باران
میرزا
من اکبر اعتماداتم می‌ شکنم
ماروسیا
گزارش شنبه
سکوت ساحل
سایه‌های روشن
رنجوری
در جستجوی گمنامی
خان آخر
چراغ ها
تمرین مدارا
پیر پسر
پرواز در دایره حضور
پرتره فیلمساز
بی همگان
بی سایه
به جا مانده
به اصفهان با علی
بعد از فراموشی
برای گونگادین بهشت نیست
با مستند هایم
اشکو
ابراهیم  در آتش
آقای کتابخانه