مسابقه ملی (مستند اجتماعی)
 
 
موکول به فردا
لطفا با لبخند وارد شوید
کمی بالاتر
قوناق قوشلار(پرندگان مهاجر)
قاب خالی رویاها
عشق ماشین
عروسک کاموایی
طعمی از زندگی
سفره
سفر یک مسافر
سایه ها هرجا بخواهند بروند
زور خانه
زندگی روزمره یک خیابان
روده
زنجموره
خون مردگی
چند شاخه گل مریم
تیشه برسختی
پیرها اگر نباشند
اسب آقای ثابت
از ایران یک جدایی