هیئت داوری ملی
 
 
محمد آفریده
مجتی راعی
مصطفی آل احمد
 مهرداد اسکویی
ابراهیم حقیقی
جعفر سانحی مقدم
فرهاد مهرانفر