هیات داوران
 
محمد شیروانی
حبیب احمدزاده
سعید ابوطالب
دکتر احمد ضابطی‌جهرمی
محمدرضا مقدسیان