مستند زیست محیطی(مسابقه ملی)
 
 
وداع  با طبیعت
گاندو
کولاف
قرق بان
سفر به اعماق خلیج فارس
تهران، شمال غربی
زمین نا آرام
ببر هیرکان
البرز
افسانه آب
اشک خورشید
آسمان خالی نیست