مستند پرتره (مسابقه ملی)
 
 
هیچ بزرگ
همای ادب
نویسنده بودن
مجنون
قسمت شاعر
رفتن به راه می‌پیوندد
تامان خالا
پرچین راز
بودن یا نبودن
بانوی مبارز
انسانم آرزوست
ابن الرضا
آرامش در سنگ