مستند جنگ(مسابقه ملی)
 
 
 یک شناسایی ناتمام
نقطه رهایی
هور
نقطه رهایی
نشانی
نامه 26 آبان59
موج زنده
معبر
قهرمان من
صیادان عشق
شاه رخ
سربازان صدساله
روز به یاد ماندنی
درخت گیلاس
چشمهایش
بچه‌های آسمان
از بلاگ تا پلاک