مستند قوم شناسی(مسابقه ملی)
 
 
دوار
دسترنگ
تامردانمان برقصند
بهارگاه
بانوی سردسیر
یک روستای ایرانی
گاو چاه
علی شیر خدا
عروس عشایر
زمستان تنها نیست
برزه
ایوار ای واری( بلای باران)
القهوه