مستند اجتماعی(مسابقه ملی)
 
 
یک منهای دو
یک آن
وضعیت
هفت شهر
نسار
میز نگاره‌ها
من دین را دوست دارم
ملاقات با خانواده صادقی نژاد
مردی از هزاران سال
گاودانه
که سرمایه زندگانی است
قربانی
فرشته‌ای روی شانه راست من
فرزند گوهر
عقد آسمانی
سروزام و جنوزام (مطلقه و بیوه)
ساز راز
دم کت
حرف‌های ساده
بین دو قبر کهنه دفن شوند
بهشت
اینجا پایان جاده نیست
اینجا اتابک است
استادیوم یک فوتبال یک رویاست
آرامش در حضور دیگران
آخرین روزهای زمستان