هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه ملی
 
 
محمد جواد لسانی
رضا کاظمی
سید حسن حق‌گو