هیئت انتخاب مسابقه ملی
 
 
مرتضی شاملی
پدرام اکبری
حسین سلطان محمدی
اکبر حر
قاسم بخشی
ذبیح الله رحمانی
مصطفی دالایی
علی باقرزاده نمازی
محمد تقی فهیم
مهرداد غفار زاده
محمود گبرلو
رضا درستکار
زهره یزدان پناه
محمود زنده نام