هیئت انتخاب و داوری بین الملل
 
 
پناه برخدا رضایی
محسن قیصری
سعید غفاری
مجید شیخ انصاری
عابدین مهدوی
محمد طیب
سعید کریمی
شیرین نادری
مصطفی رزاق کریمی