هیئت داوران مسابقه ملی
 
 
مهدی همایونفر
مهناز مظاهری
رهبر قنبری
حسین خورشیدی
بهمن حبشی
حسین ترابی