مستندهای کوتاه(بخش ملی)
 
 
آق سو
آلوسان
باوه (پدر)
برانازا (برادر خشکی ها)
پا به توپ
پریزاد
تجارتخانه بوشی
تنها نخواهم ماند
حلب دریا ندارد
خانجان
درباره پدر، درباره مرگ
رویای آشفته
زرافشون
سنجاقک های برکه‏ ی خشک ..
شب ها در راه
فریاد بلوط
کاکل
کامیون آبی
کمی با من برقص
: گاندو
نی سان
وایو
همیشه شب، همیشه روز