هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند
 
 
امیرحسین نوروزی
بهروز ملبوس‌باف
مینا مشهدی مهدی