مستندهای شهید آوینی
 
 
پژمان لشکری پور
محمد داودی
محمدحسین حقیقی