داوران مسابقه ملی
 
 
حسام اسلامی
مرتضی پایه شناس
آیدا پناهنده
خسرو دهقان
علی راضی
سیدسلیم غفوری
علی لقمانی