مستند نیمه بلند(مسابقه ملی)
 
 
آتش
آدور
جمیله
چشم‌ها و دست‌ها
خانم و آقای تامپ
سوسن در سحر می‌شکفد
سینما چهارباغ
شیب تند
کاغذپاره‌ها
گلوله‌باران
ماهر
مهمانشهر
واکَس‌چه