مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل)
 
 
قهرمان گله
مهمانشهر يا كشتارگاه؛ مسئله اين است
بانوی اول
سهیم شدن یا نشدن