مستند بین 70تا40 دقیقه ( مسابقه بین الملل)
 
 
وطنم تا زمانی که برگردم
زخم‌ها
قاشق
سوما
راه بازگشت