خارج از مسابقه (ملی)
 
 
آيت‌الله
اول مهر
بلندی‌های تات‌نشين
حکایت اوسا احمد نجار
خانه‌ای به وسعت آگاهی
رئيس‌کل
سالک فکرت
شرقی
شناسای سخن
عروسی پسر زینت
کارون
کنون رزم سهراب و رستم شنو