مسابقه ملی (مستند بلند)
 
 
آبی به رنگ آسمان
آن زمستان
آواز جغد کوچک
اسرار درياچه
اِکسُدوس
بهارستان، خانه‌ی ملت
پدر طالقانی
پنهان‌شدگی
تاریخ صدور
تمام چيزهايی که جايشان خالی‌ست
جای خالی دوست
چريکه‌ی بهرام يا ايمان به قدرت تصوير
حافظ و گوته
خاتمه
خانه‌ای برای تو
دلبند
روابط خانوادگی
زير حکم
شهسوار [جهان پهلوان تختی]
مادرم ملکه
مثل اسمم پگاه
مهين
همايون
همه بچه‌های مامان
اسامی فیلم‌های بخش مسابقه ملی