نقد
 
یکی داستان، پر آب چشم
عشق آزمایشگاهی
ريشه درخاك، سايه درآب !
فراتر از يك مستند جستجوگر