مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند)
 
 
کارگردان: ادوارد کوئل و گائل برتون
کارگردان: مهدی قنواتی
کارگردان: زینب تبریزی
کارگردان: فردریک زوبی
کارگردان: فلیکس روبن، آجای کلی
کارگردان: رومن باندارچوک
کارگردان: لیلیانا رسنیک
کارگردان: ایرنه دیونیزیو
کارگردان: گتانو چریوارو، امانوئله میلاسی
کارگردان: اونور بکر، پاناگیوتیس کارامیس
کارگردان: ماتیا اپیفانی