پوستر
 
 
پوستر دهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت
پوستر بخش ویژه خرد و تجربه
پوستر نکوداشت سینمای مستند کرمان