هیئت داوری
 
 
فرشاد فرشته‌حمکت
محمدرضا اصلانی
اُرُد زند
منوچهر شاهسواری
محمد مقدم
شهاب اسفندیاری
مهدی منیری
مجید نیک‌روان
مجید خالقی‌سروش
پدرام اکبری
علیرضا رضاداد
محمدعلی فارسی
مجید رجبی معمار