نقد
 
"ثبت يك آئين جمعي به شيوه اي نو"
بن بستِ عاطفه ومهر !
سنگ و سنگواره
چشم در مقابل چشم
نگاهی به فیلم «والسی برای تهران»
جنگ در پستوهای درام
فاقد نگاه نو به رویدادی مهم
ليك پاهايم در قير شب است
یک آوینی دیگر
داستان مسعود و سرگذشت فرشاد
حجم غلیظ واقعیت
قرنطینه مدام
تولد دوباره آقا ولی...
جغرافیای خاموش
حیف از چالش از دست رفته
کودکان بی آرزو
پس از غروب
فريادِ تصاوير بي صدا !
پايان لحظه هاي تكراري
آينه اي برابر آينه ات مي گذارم
روح آدم ها و روابط گذشته
مملکتی که قانون ندارد، هیچ ندارد
قاب های خالی
خلوتِ خوبِ گفت و گو با خدا
پرتره اي براي خالق كتاب صلح
تصویرگر رنج
نحوه ی بودن آدمیانی در عالَم
روایت هجوم
چشم ِ دل ، چشم ِ سر
کشمکش دراماتیک میان «بود» و «نمود»
۱
۲
۳