سفری ادیسه‌وار به شهری پشت دریاها

  • چهارشنبه 24 آذر 1400

«To The Moon» متکی به «تاریخ‌نگاری فیلمیک» است و این عناصر نمایشی است که مواد روایت تاریخی را تشکیل می‌دهد.

ادامه