تفکر و اندیشه کمبود اصلی سینمای ماست

  • دوشنبه 22 آذر 1400

مدیرعامل موسسه سینمایی جانبازان معتقد است هیچ موضوعی به تنهایی نمی‌تواند به موفقیت فیلمی بیانجامد و مجموعه عوامل را در تحلیل آثار شاخص باید لحاظ کرد.

ادامه