تهیه کننده: رضا اکبریان گالشکلایی

پژوهش: رضا اکبریان گالشکلایی

تدوین: آرش اسحاقی

تصویربردار: رضا اکبریان گالشکلایی

صدا بردار: محمد قاسمی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 59