تهیه کننده: آریان  عطارپور

پژوهش: رضا پُردل            

تدوین: علی صداقت

تصویربردار: رضا پُردل

صدا بردار: رضا پُردل

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 44