تهیه کننده: محسن استاد علی

پژوهشگران: مهدی باقری، امیرحسین صالحی

تدوین: طاهره حسینی

تصویربردار: محمد رضا جهان پناه

صدا بردار: احمدرضا طایی

سال ساخت:  1399

زمان فیلم: 44