کارگردان: علی الصافی

تهیه کننده: علی الصافی

پژوهش: علی الصافی

تدوین: چاگین آرزومانیان

تصویربردار: تصاویر آرشیوی

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 70

حضور در جشنواره:

ایدفا (2020)