تهیه کنندگان: آندره آ اوچیپنتی، مانوئل فرانچینی

پژوهش: مانوئل فرانچینی

تدوین: دزیدریا راینر

تصویربردار: فیلیپه کاکو کوریا

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 70

حضور در جشنواره:

جشنواره  فیلم رم (2021)