تهیه کنندگان: تولید مشترک  زالاب فیلم و مشارکت سینما رای .

پژوهش: آندره سرچ

تدوین: چیارا روسو

تصویربرداران: متئو کالروره ، آندره سرچ

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 68

حضور در جشنواره:

جشنواره فیلم ونیز  (2020)،

جشنواره  فیلم گوتبورگ (2021)،

جشنواره ویزیون دو رئل (2021)،

جشنواره هات داکس (2021)، 

جشنواره مستند مونیخ (2021).