تهیه کنندگان: گابریلا کارنیرو دا کونا، رناتو والونه

پژوهشگران: گابریلا کارنیرو دا کونا، رناتو والونه

تدوین: رناتو والونه

تصویربرداران: اریک روشا ، خورخه چسیله

سال ساخت: 2021

زمان فیلم: 64

حضور در جشنواره:

جشنواره مستند نیویورک (2021)،

جشنواره  ویزیون دو رئل (2021)،

جشنواره فیلم پزارو (2021)