پژوهش: خاویر بالیدو والدیویا

تهیه کننده: خاویر بالیدو والدیویا

تدوین: خاویر بالیدو والدیویا

تصویربردار: خاویر بالیدو والدیویا

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 104

حضور در جشنواره:

جشنواره مستند لیسبون پرتغال (2020)،

جشنواره مستند کسلر ، آلمان  (2020)