تهیه کنندگان: توماس اینباخ، اوکو فیلم پروداکشن

پژوهش: توماس اینباخ

تدوینگران: دیوید چاراپ ، توماس اینباخ

تصویربردار: توماس اینباخ

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 131

حضور در جشنواره: 

جشنواره مونیخ (2021)،

جشنواره استانبول (2021)،

جشنواره زوریخ (2021)،

جشنواره ایدفا (2020)  و...