تهیه کننده: محمدرضا عباسیان

پژوهش: فتحی نظام

تدوین: محمدرضا عباسیان

تصویربردار: محمدرضا عباسیان

سال ساخت: 1399

زمان فیلم: 78