تهیه کننده: اوا یاسبرسکا

پژوهش: کاتارینا وارزش

تدوین: پیوتر کرمکیل

تصویربردار: گرزکورز هارتفیل

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 11

حضور در جشنواره: جشنواره مستند ویزیون دو رئل (2020)