کارگردان: مایا بلافیلد

تهیه کننده:  مایا بلافیلد

پژوهش: مایا بلافیلد

تدوین: اولی هوتانن

تصویربردار: اولی لپانن

سال ساخت:  2021

زمان فیلم: 30