تهیه کننده: محسن احمدی

پژوهش: مهدی احمدی

تدوین: مهدی احمدی

تصویربردار: مهدی احمدی

صدا بردار: محمد طاها احمدی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 32