تهیه کننده: محسن استاد علی

پژوهش: محسن سخا

تدوین: بابک حیدری

تصویربردار: محسن سخا

صدا بردار: محسن سخا

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 30