تهیه کننده: هیمن آلانی

پژوهش: هیمن الانی

تدوین: هادی احمدی

تصویربردار: تیمور قادری

صدا بردار: محمد قمری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 8